Icomoon Icons

Icon Sizing
icon-xs
icon-sm
icon-base
icon-lg
icon-xlg
x2
x3
x4
x5
x6
Icons Set
Essentials
icon-home
icon-home5
icon-home7
icon-home2
icon-newspaper
icon-magazine
icon-city
icon-office
icon-school
icon-building4
icon-building2
icon-grid2
icon-grid6
icon-more33
icon-menu2
icon-menu6
icon-menu7
icon-more2
icon-more
icon-squares
icon-tree7
icon-tree
icon-tree2
icon-bucket
icon-color-sampler
icon-spray
icon-design
icon-paint-brush
icon-paint2
icon-brush3
icon-eraser2
icon-pencil
icon-pencil2
icon-pencil5
icon-pen
icon-pen-plus
icon-task
icon-task2
icon-task-list
icon-trash
icon-trash2
icon-desktop-pc
icon-display4
icon-display
icon-display2
icon-laptop
icon-history
icon-thumbs-up2
icon-thumbs-down2
icon-briefcase
icon-briefcase2
icon-screen-full
icon-ticket3
icon-ticket4
icon-ticket
icon-link
icon-unlink
icon-server3
icon-server2
icon-server
icon-download
icon-upload
icon-stack3
icon-stack2
icon-stack
icon-calendar2
icon-calendar4
icon-lock5
icon-ban
icon-blocked
icon-eyedropper
icon-dot
icon-dot1
icon-dot2
icon-plug
icon-versions
icon-popout2
icon-wireless-internet
icon-bluetooth
icon-magic-wand
icon-switch22
icon-zoomin
icon-check42
icon-check52
icon-checkmark3
icon-cross2
icon-plus2
icon-minus2
icon-cross3
icon-tick
icon-checkmark
icon-check2
icon-hand
icon-gas-station
icon-paperplane
icon-construction
icon-people22
icon-people3
icon-stop
icon-cone3
icon-construction-1
icon-traffic-signal
icon-web3
icon-curly-brackets
icon-terminal2
icon-hash
icon-droplet
icon-copyright
icon-crop
icon-table2
icon-tables
icon-table22
icon-table4
icon-barcode2
icon-qr-code
icon-left-quote
icon-right-quote
icon-info4
icon-enter
icon-exit3
icon-trophy2
icon-trophy3
icon-trophy
icon-ribbon2
icon-present
icon-medal2
icon-medal
icon-ribbon
icon-target
icon-transport
icon-library
icon-book2
icon-books
icon-graduation
icon-class
icon-key4
icon-legal-hammer
icon-eye-slash
icon-eye2
icon-eye
icon-megaphone
icon-microphone
icon-microphone-off
icon-microphone2
icon-sky
icon-cloud-plus
icon-clouds
icon-music2
icon-music3
icon-music4
icon-reply-all
icon-reply-all2
icon-reply
icon-forward
icon-symbols2
icon-movie
icon-quill
icon-webcam
icon-ball
icon-bell2
icon-alarm-1
icon-alarm-off
icon-bell
icon-alarm-bell
icon--hour-glass
icon-clock
icon-alarm2
icon-alarm3
icon-alarm
icon-keypad
icon-keyboard
icon-game-controller
icon-empty-star
icon-half-star-full
icon-star2
icon-printer22
icon-sd-card
icon-circles
icon-circles2
icon-gift
icon-pen-drive
icon-selection2
icon-delete4
icon-close
icon-male
icon-female
icon-files-folders
icon-folder-file
icon-lifebuoy
icon-calc
icon-alert
icon-warning
icon-search4
icon-recycle
icon-tools
icon-info22
icon-help
icon-info
icon-minus-circle2
icon-plus-circle2
icon-checkmark-circle
icon-cancel-circle2
icon-check-sign
icon-cross-mark
icon-blog
icon-rating
icon-ratings
icon-shield
icon-key2
icon-upload
icon-download
icon-upload-1
icon-download-1
icon-cloud-storage-download
icon-cloud-storage-uploading-option
icon-gift2
icon-coffee
icon-balance
icon-trash2
icon-link
icon-unlink
icon-eye
icon-eye-add
icon-eye-remove
icon-eye-2
icon-eye-3
icon-eye-4
icon-attachment2
icon-attachment-2
icon-ordered-list
icon-unordered-list
Arrows
icon-arrow-down
icon-arrow-left
icon-arrow-right
icon-arrow-up
icon-arrow-down-2
icon-arrow-left-2
icon-arrow-right-2
icon-arrow-up-2
icon-arrow-left8
icon-arrow-right8
icon-arrow-up8
icon-arrow-down8
icon-arrow-left12
icon-arrow-right12
icon-arrow-up12
icon-arrow-down12
icon-arrow-left13
icon-arrow-right13
icon-arrow-left14
icon-arrow-right14
icon-arrow-up14
icon-arrow-down14
icon-arrow-left15
icon-arrow-right15
icon-arrow-up15
icon-arrow-down15
icon-arrow-left16
icon-arrow-right16
icon-arrow-up16
icon-arrow-down16
icon-arrow-left22
icon-arrow-right22
icon-arrow-up22
icon-arrow-down22
icon-arrow-left32
icon-arrow-right32
icon-arrow-up32
icon-arrow-down32
icon-arrow-left42
icon-arrow-right42
icon-arrow-up42
icon-arrow-down42
icon-arrow-up52
icon-arrow-up-right52
icon-arrow-right52
icon-arrow-down-right52
icon-arrow-down52
icon-arrow-down-left52
icon-arrow-left52
icon-arrow-up-left32
icon-circle-down2
icon-circle-up2
icon-circle-left2
icon-circle-right2
icon-square-up
icon-square-up-right
icon-square-right
icon-square-down-right
icon-square-down
icon-square-down-left
icon-square-right2
icon-square-up-left
icon-arrow-double-left
icon-arrow-double-right
icon-arrow-double-up
icon-arrow-double-down
icon-full-screen
icon-expand
icon-refresh
icon-sync
icon-crossroads
icon-crossroads-1
Charts & Graphs
icon-analytics-54
icon-analytics-52
icon-analytics-51
icon-analytics-50
icon-analytics-48
icon-analytics-47
icon-analytics-40
icon-analytics-39
icon-analytics-37
icon-analytics-36
icon-analytics-35
icon-analytics-34
icon-analytics-32
icon-analytics-31
icon-analytics-28
icon-analytics-27
icon-analytics-26
icon-analytics-25
icon-analytics-24
icon-analytics-23
icon-analytics-22
icon-analytics-21
icon-analytics-19
icon-analytics-18
icon-analytics-17
icon-analytics-16
icon-analytics-15
icon-analytics-14
icon-analytics-13
icon-analytics-12
icon-analytics-11
icon-analytics-10
icon-analytics-9
icon-analytics-8
icon-analytics-7
icon-analytics-6
icon-analytics-5
icon-analytics-4
icon-analytics-3
icon-analytics-2
icon-analytics-69
icon-analytics-68
icon-analytics-66
icon-analytics-65
icon-analytics-64
icon-analytics-63
icon-analytics-60
icon-analytics-59
icon-analytics-57
icon-analytics-56
icon-analytics-55
Communications
icon-phone2
icon-phone
icon-mobile
icon-mobile2
icon-mobile3
icon-mobile4
icon-bubble4
icon-bubble5
icon-bubble3
icon-bubble2
icon-bubbles2
icon-bubbles
icon-envelop5
icon-envelope
icon-envelop
icon-envelop3
icon-emails
icon-mailbox
icon-phonebook
icon-phonebook2
icon-phonebook3
icon-whatsapp2
Currency
icon-dollar
icon-pound
icon-bitcoin
icon-yan
icon-euro
icon-rupee
icon-bank2
icon-bank
icon-bank3
icon-wault
icon-atm
icon-wallet2
icon-piggy-bank
icon-money-bag
icon-money-bag-2
icon-cash-note-2
icon-cash3
icon-cash-notes-2
icon-credit-card
Cursors
icon-cursor
icon-cursor-3
icon-cursor-2
icon-cursor-1
icon-pointer5
icon-pointer-3
icon-pointer-2
icon-pointer-1
icon-wait
icon-wait-1
icon-zoom-in2
icon-zoom-out2
Development
icon-terminal
icon-coder-head
icon-connectivity
icon-database-interlinked
icon-databases-symbol
icon-folder-hierarchy
icon-folders-linked
icon-interlinked-clouds
icon-interlinked-folder
icon-mini-usb
icon-pc-settings
icon-robotic-arm
Digits
icon-digit-0
icon-digit-1
icon-digit-2
icon-digit-3
icon-digit-4
icon-digit-5
icon-digit-6
icon-digit-7
icon-digit-8
icon-digit-9
icon-number0
icon-number1
icon-number2
icon-number3
icon-number4
icon-number5
icon-number6
icon-number7
icon-number8
icon-number9
Documents
icon-copy
icon-file-empty2
icon-folders
icon-file-plus2
icon-archive
icon-folder-wait
icon-folder-upload
icon-folder-download
icon-folder-lock
icon-folder
icon-folder-open
icon-folder-bookmark
icon-folder-search
icon-folder-check
icon-folder-hidden
icon-folder-media
icon-folder-minus2
icon-file2
icon-files
icon-file-add
icon-file-remove
icon-file-download
icon-file-upload
icon-file-check
icon-file-view
icon-file-text
icon-file-jpg
icon-file-mp3
icon-file-mp4
icon-file-mpeg
icon-file-zip
icon-file-html
icon-file-css
icon-file-stats
icon-file-stats-2
icon-file-locked
icon-file-data
icon-file-download
icon-file-upload
icon-file-check
icon-file-locked
icon-file-text
icon-file-zip
icon-files
icon-envelop2
icon-email-opened
icon-mail-envelope
icon-inbox-tray
icon-email-tray
icon-inbox2
icon-inboxes
icon-inbox-download
icon-drawer3
icon-inbox
icon-flag1
icon-flag2
icon-flag3
icon-flag4
icon-key
icon-locked
icon-unlocked2
icon-unlocked
icon-pencil22
icon-search
icon-zoom-out
icon-zoom-in
icon-printer2
icon-printer
icon-shredder
icon-tag-add
icon-price-tags
icon-price-tag
icon-bookmark
icon-bookmark2
icon-bookmark3
icon-bookmark
E-commerce & Shopping
icon-supermarket
icon-cart2
icon-cart5
icon-cart4
icon-cart
icon-cart3
icon-financial-call
icon-hand-bag
icon-help-operator
icon-price-tag2
icon-leather-wallet
icon-wishlist
icon-money-lock
icon-money-report
icon-money-searcher
icon-online-money
icon-online-shopping
icon-open
icon-present-box
icon-safe
icon-shoe-label
icon-store2
icon-new
icon-new2
icon-sale
icon-transport-cart
icon-wall-clock
icon-hours-calls
icon-hour-service
icon-barcode
icon-calculator2
icon-cardboard-box
icon-cargo-truck
icon-firewall
icon-card-machine
icon-credit-cards-payment
icon-cut-out
icon-dollar-currency
Emoticons
icon-laughing-1
icon-lovely
icon-moustache
icon-moustache-1
icon-muted
icon-nerd
icon-nerd-1
icon-nerd-2
icon-quiet
icon-sad
icon-sad-1
icon-scared
icon-smile
icon-stress
icon-sunglasses2
icon-sunglasses-1
icon-surprised
icon-surprised-1
icon-suspect
icon-thief
icon-thief-1
icon-tongue
icon-wink
icon-wink-1
icon-worried
icon-amazed
icon-angry
icon-beard
icon-beard-1
icon-beard-2
icon-crying
icon-crying-1
icon-dead
icon-disappointed
icon-embarrassed
icon-embarrassed-1
icon-evil
icon-friendly
icon-happiness
icon-happiness-1
icon-happy
icon-happy-1
icon-happy-2
icon-hilarious
icon-indifferent
icon-indifferent-1
icon-in-love
icon-in-love-1
icon-kiss
icon-laughing
File Types
icon-css
icon-png
icon-xml
icon-zip
icon-json-file
icon-txt
icon-mp3
icon-csv
icon-psd
icon-javascript
icon-ppt
icon-xls
icon-html
icon-doc
icon-pdf
icon-dbf
icon-dwg
icon-fla
icon-rtf
icon-iso
icon-exe
icon-svg
icon-avi
icon-ai
icon-mp4
icon-jpg
Form Elements
icon-check5
icon-check3
icon-check4
icon-checklist2
icon-checklist3
icon-check
icon-checklist
icon-bars
icon-checkbox
icon-select2
icon-check-mark-square
icon-circle-1
icon-circle-2
icon-delete
icon-editing
icon-interface
icon-pencil6
icon-equalizer2
icon-equalizer
icon-equalizer3
icon-equalizer4
icon-switch-7
icon-switch-6
icon-squares-1
icon-squares-2
icon-spell-check
icon-switch
icon-switch-1
icon-switch-2
icon-switch-3
icon-switch-5
Gears
icon-cog4
icon-cog
icon-cog2
icon-gear6
icon-cog52
icon-cog7
icon-cog3
icon-gear
icon-cog6
icon-cogs
icon-cog22
icon-cogs4
icon-cogs3
Holiday & Travel
icon-lemonade
icon-bottle
icon-old-compass
icon-ventilator
icon-sailboat-sailing
icon-sand-bucket
icon-small-trident
icon-smiling-sun
icon-soda
icon-submarine
icon-dolphin
icon-sunset
icon-sun-umbrella
icon-sun-umbrella2
icon-three-seagulls
icon-two-flip-flop
icon-two-flippers
icon-two-ice-creams
icon-whale-breathing
icon-women-bikini
icon-beach-sunset
icon-beach-view
icon-big-anchor
icon-big-binocoulars
icon-big-sunglasses
icon-cocktail-coconut
icon-diver
icon-island2
icon-beach-house
icon-beach-umbrella
icon-boat-anchor
icon-deck
icon-diving-fins
icon-diving-goggles
icon-ice-cream
icon-island
icon-life-vest
icon-thermometer
icon-flip-flops
icon-refreshments
icon-sailboat
icon-sand-bucket2
icon-sandcastle
icon-slice-of-melon
icon-sun
icon-sunglasses
icon-swimming-person
icon-swimsuit
Logos
icon-opera
icon-IE
icon-safari
icon-chrome
icon-firefox
icon-java2
icon-linux
icon-pdf2
icon-android
icon-windows3
icon-windows10
icon-apple
Maps & Markers
icon-international-delivery
icon-map-location
icon-flag
icon-earth-globe-with-continents-maps
icon-compass2
icon-gps
icon-travel
icon-distance
icon-maps-and-flags
icon-sent-mail
icon-sign
icon-worldwide
icon-connection
icon-route
icon-placeholder
icon-pin
icon-location4
icon-markers3
Media Player
icon-play3
icon-play
icon-play2
icon-play4
icon-music
icon-switch2
icon-music-play
icon-music-eject
icon-music-forward
icon-music-backward
icon-music-prev-track
icon-music-next-track
icon-volume-minus
icon-volume-plus
icon-mute
icon-volume
icon-equalizer5
icon-move
icon-repeat
icon-shuffle
icon-backward-time
icon-dvd
icon-3d
icon-hd-cd
icon-music-box
icon-music-5
icon-music-6
icon-music-1
icon-music-2
icon-music-7
icon-music-10
icon-music-8
icon-music-9
icon-music-11
icon-arrows-1
icon-cinema
icon-cinema-1
icon-cinema-2
icon-multimedia2
icon-multimedia-12
icon-music-3
Multimedia
icon-video-camera
icon-security-camera
icon-camera
icon-video-camera2
icon-polaroid
icon-image3
icon-images3
icon-images2
icon-picture
Payment Gateways
icon-cirrus-pay
icon-citibank
icon-credit-card4
icon-delta-pay
icon-diners-club-pay
icon-discover
icon-ebay
icon-eco-pay
icon-gift-card-pay
icon-hsbc
icon-izettle
icon-maestro-pay
icon-master-card
icon-mondex
icon-paymate
icon-paypal
icon-payza
icon-sage-pay
icon-skrill-pay
icon-stripe
icon-ukash
icon-unionpay
icon-verifone
icon-verisign
icon-visa-pay
icon-webmoney
icon-western-union
icon-wire-transfer
icon-worldpay
icon-checkout-pay
icon-amazon
icon-american-express
icon-asia-pay
icon-bank-transfer
icon-bips-pay
Shapes
icon-cube2
icon-cube
icon-square-5
icon-cubes
icon-cube7
icon-puzzle
icon-education2
icon-game
icon-alphabet
icon-squares-12
icon-squares-22
icon-triangle
icon-crown
icon-game-4
icon-star-empty3
icon-star-half
icon-star-full
icon-star-1
icon-heart
icon-heart6
icon-square2
icon-triangle2
icon-circle3
icon-hexagon
icon-diamond
icon-dice
icon-dice2
icon-dice3
icon-dice4
icon-dice5
icon-dice6
Social
icon-linkedin2
icon-deviantart
icon-google-drive
icon-instagram
icon-joomla
icon-google-plus
icon-digg
icon-dribbble
icon-dropbox
icon-drupal
icon-ember
icon-evernote
icon-facebook
icon-flickr
icon-google
icon-myspace
icon-picasa
icon-playstation
icon-quora
icon-reddit
icon-feed
icon-share
icon-skype
icon-soundcloud
icon-stumbleupon
icon-technorati
icon-tumblr
icon-twitter
icon-twitter-bird
icon-vimeo
icon-whatsapp
icon-wikipedia
icon-wordpress
icon-yahoo
icon-youtube-logo
icon-youtube
icon-zynga
icon-baidu
icon-behance
icon-bing
icon-blogger
Spinners
icon-spinner
icon-spinner1
icon-spinner2
icon-spinner3
icon-spinner4
icon-spinner5
icon-loading
icon-refresh3
icon-refresh-1
icon-reuse
Technical Support
icon-phone-support2
icon-hours-support
icon-phone-support
icon-chat-support
icon-chat-support2
icon-mobile-voice-support
icon-global-support
icon-male-chat-support
icon-male-telemarketer
icon-female-telemarketer
Text Editors
icon-font-2
icon-text-height
icon-text-width
icon-selection-1
icon-selection-tool
icon-square
icon-pointer
icon-tool2
icon-tool-1
icon-up-arrow2
icon-arrows2
icon-bars2
icon-cut
icon-delete2
icon-draw
icon-draw-1
icon-pointer2
icon-pointer3
icon-pointer4
icon-line2
icon-mouse
icon-paint
icon-select
icon-select-1
icon-selection
icon-capitals
icon-strikethrough
icon-subscript2
icon-subscript
icon-superscript
icon-font2
icon-font
icon-bold
icon-italic
icon-underline
icon-save
icon-save-1
icon-paragraph
icon-search2
icon-file-2
icon-preview
icon-file
icon-file-1
icon-guides
icon-export
icon-import
icon-attachment
icon-scissors
icon-redo
icon-print
icon-left-alignment
icon-left-indent
icon-line-spacing
icon-list-ordered
icon-list-1
icon-list-unordered
icon-right-indent
icon-table-2
icon-align
iconcapital-letter
icon-center-alignment
icon-center-alignment-1
icon-columns
icon-indent
icon-justify-align
icon-left-align
icon-table
icon-table-1
icon-eraser
Tools
icon-hammer
icon-wrench2
icon-tool3
icon-wrench
icon-brush2
icon-tool4
icon-brush
icon-tool5
icon-wrench3
Transportation
icon-rocket2
icon-rocket
icon-school-bus
icon-scooter-bike
icon-sports-car
icon-tanker
icon-taxi
icon-taxi-front-view
icon-three-door-car
icon-touring-car
icon-train-front-view
icon-transportation-truck
icon-transportation-truck-2
icon-truck-with-hook
icon-war-tank
icon-car2
icon-youth-bicycle
icon-ambulance
icon-automobile
icon-bicycle2
icon-bus-front-view
icon-cable-car-cabin
icon-delivery-truck
icon-helicopter2
icon-plane
icon-railroad
icon-road-sign
icon-ship-helm
icon-skateboard
icon-space-rocket
icon-train-front
icon-tram-front-view
icon-underground
icon-airliner
icon-bicycle
icon-boat-front-view
icon-cable-car
icon-camper-van
icon-car-frontal-view
icon-golf-cart
icon-compass
icon-helicopter
icon-hot-air-balloon
icon-inline-skates
icon-jet-ski
icon-locomotive
icon-micro-scooter
icon-public-bus
icon-scooter-front
Users
icon-user
icon-profile
icon-profile-female
icon-user-plus
icon-user-check
icon-user-star
icon-user-heart
icon-user-settings
icon-user-view
icon-user-cloud
icon-user-cancel
icon-user-warning
icon-user-pointer
icon-user-edit
icon-user-refresh
icon-user-minus
icon-user-search
icon-user-lock
icon-user-circle
icon-group-search
icon-relationship
icon-user
icon-add
Weather
icon-wind-1
icon-wind-2
icon-wind-3
icon-winter-hat
icon-boot
icon-cloudy
icon-cloudy-1
icon-cloudy-2
icon-coat
icon-drops2
icon-igloo
icon-light-bolt
icon-light-bolt-1
icon-light-bolt-2
icon-light-bolt-3
icon-mist
icon-mist-1
icon-mist-2
icon-mist-3
icon-mitten
icon-moon2
icon-moon-1
icon-moon-2
icon-moon-3
icon-moon-4
icon-rain
icon-rain-1
icon-rainbow
icon-snow
icon-snowflake
icon-snowflake-1
icon-snowman
icon-stars
icon-sun2
icon-sunrise
icon-thermometer2
icon-thermometer-1
icon-thermometer-2
icon-thermometer-3
icon-twister
icon-umbrella
icon-wind
Chats
user
Jane Elliott You just got LITT...
1:10 AM
4
user
Florence Douglas Wrong. You take the gun...
9:14 PM
23
user
Jacqueline Howell I was thinking that we...
Yesterday
user
Eugine Turner Mike, I know everything
Yesterday
user
Jane Elliott You just got LITT...
1:10 AM
4
user
Florence Douglas Wrong. You take the gun...
9:14 PM
23
user
Jacqueline Howell I was thinking that we...
Yesterday
user
Eugine Turner Mike, I know everything
Yesterday
user
Jane Elliott You just got LITT...
1:10 AM
4
user
Florence Douglas Wrong. You take the gun...
9:14 PM
23
user
Jacqueline Howell I was thinking that we...
Yesterday
user
Eugine Turner Mike, I know everything
Yesterday
user
Jane Elliott You just got LITT...
1:10 AM
4
user
Florence Douglas Wrong. You take the gun...
9:14 PM
23
user
Jacqueline Howell I was thinking that we...
Yesterday
user
Eugine Turner Mike, I know everything
Yesterday
user
Jane Elliott You just got LITT...
1:10 AM
4
user
Florence Douglas Wrong. You take the gun...
9:14 PM
23
user
Jacqueline Howell I was thinking that we...
Yesterday
user
Eugine Turner Mike, I know everything
Yesterday
chat

Sushi tonight?

10:14 am
chat

Pizza?

We had sushi last time!

For me one Vegetariana! Plus some chili oil on it!

10:15 am
chat

Done. Delivery takes 5 minutes!

10:16 am
chat

Awesome! See you later! : )

Just now